صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما
5 step elevator.rar

'****************************************************************

'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *

'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *

'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *

'*          : All Rights Reserved                               *

'*  Date    : 2008/01/02                                        *

'*  Version : 1.0    b                                           *

'*  Notes   : mehdi rajabi 09125354921  www.omidravanro.com                                                  *

'*                                                            *

'****************************************************************trisa=%000000      ; port a output

trisb=%11000011      ; port b in & out

trisc=%11111111      ; port c input

trisd=%00000000     ;port d output

trise=%111          ; port e input


key0 var portc.4

key1 var portc.3

key2 var portc.2

key3 var portc.1

key4 var portc.0


symbol SENs0=portb.1

symbol SENs4=portb.0


symbol usens=portb.6

symbol dsens=portb.7

symbol upled = portb.2

symbol hiled = portb.3

symbol loled = portb.4

symbol DOWNled = portb.5


b0 var byte

b1 var byte


test:

portb=%11000011

portd=%00000000

pause 100


main:          ;agar asansor dar paintarin tabaqe bud shenasai naravad.

if sens0=0 then

goto chek

else

goto shenasai

endif


shenasai:      ;asansor az har ja shasti begirad jahat shenasai be paiin beravad.

if key0=1 or key1=1 or key2=1 or key3=1 or key4=1 and sens0=1 then

downled=1

goto  jahatdn

else

goto shenasai

endif


 

jahatdn:

if sens0=0  then

pause 10

downled=0

pause 10

goto chek

else

downled=1

goto jahatdn

endif

             

chek:


low portd.7

pause 10

high portd.7

pause 10

if key0=1 or key1=1 or key2=1 or key3=1 or key4=1  then park

goto chek


park:              


if key0=1 and sens0=1 then

high key0

pause 10

endif

   

if key1=1 then

high key1

pause 10

endif


if key2=1 then

high  key2

pause 10

endif


if key3=1 then

high  key3

pause 10

endif


if key4=1 and sens4=1 then

high key4

pause 10

endif

 

if b1=$3f and key1=1 or key2=1 or key3=1 or key4=1then runup

pause 10

if b1=$06 and key2=1 or key3=1 or key4=1 then runup

pause 10

if b1=$5b and key3=1 or key4=1 then runup

pause 10

if b1=$4f and key4=1 then runup

pause 10

if b1=$66 and key0=1 or key1=1 or key2=1 or key3=1 then rundown

pause 10

if b1=$4f and key0=1 or key1=1 or key2=1 then rundown

pause 10

if b1=$5b and key0=1 or key1=1 then rundown

pause 10

if b1=$06 and key0=1 then rundown

pause 10


    ; b0,[$3f,$06,$5b,$4f,$66,$6d,$7d,$07,$7f,$6f],b1  10 tabaqe (0 to 9) (10 step)

stop1:

lookup b0,[$3f,$06,$5b,$4f,$66],b1         ; tarif 5 tabaqe (5 step )

portd=b1

if usens=1  then

b0=b0+1

write 1,b1

pause 10

endif

if dsens=1   then

b0=b0-1

write 1,b1

pause 10

endif


if b1=$3f or sens0=0 and key0=1 then     ;0

hiled =0

downled=0

key0 =0

pause 10

endif


if b1=$06 and key1=1 then       ;1

upled =0

downled =0

key1 =0

pause 10

endif


if b1=$5b and key2=1 then      ;2

low upled

low downled

low key2

pause 10

endif


if b1=$4f and key3=1 then      ;3

upled=0

downled=0

low key3

pause 10

endif


if b1=$66 or sens4=0 and key4=1 then      ;4

upled=0

downled=0

low key4

pause 10

endif

pause 50

;goto stop1

goto park

runup:

downled=0

pause 50

upled=1

pause 20

goto stop1

 

rundown:

upled=0

pause 50

downled=1

pause 20

goto stop1

 


;goto chek


        

        end

5 step elevator schematic with pic 16f877

You can download schematic, proteus file , hex , Source code picbasic

مدار آسانسور 5 توقف با میکروکنترلر  و نمایشگر سون سگمنت با سنسور های شناسایی ایست طبقه و دور انداز

مدار زیر میتواند ایده مناسبی برای طراحی و ساخت مدار آسانسور بوده و از نمونه برنامه ساده هم میتوانید استفاده نمایید

بدیهی است مدار صرفا جهت آموزش بوده و برای تبدیل به مدار کامل آسانسور نیاز به امکانات و ادوات بیشتری را دارد -مدار در محیط پروتئوس قابلیت تست دارد

فایل سورس مدار و همچنین فایل هگز و پروتئوس آن قابل دانلود است