صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار ارائه شده دارای پنج رمز و پنج رله مجزا برای هر رمز می باشد . دو رمز یک تا ده رقمی میتواند از بیرون تغییر کرده ولی 3 رمز دیگر هنگام پروگرام آیسی به حافظه داده می شود . در صورت اشتباه دادن رمز به هیچ وجه رله فعال نمی شود و بوق اخطار به صدا در می آید .با سه بار اشتباه وارد کردن رمز شما میبایست 15 ثانیه صبر کنید تا دستگاه اجازه تست مجدد را بدهد .

5 ramz 5 led.rar

دانلود فایل هگز و پروتوس مدار جهت تست قبل از ساخت