صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار کنترل نور و دما مناسب برای کنترل اتوماتیک گلخانه

This circuit can control temp and light with microcontroller  , for controlling greenhouse