صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار ارائه شده یک دماسنج 2 بخشی می باشد . دمای 0 تا 135 درجه و دمای 100 تا 400 درجه

      Lm35 for 0 to 100 c   and   pt100 for 0 to 400 c  termometer circuit