صفحه اصلی فروش و نصب سرویس و نگهداری پروژه های الکترونیک ارتباط با ما

مدار پخش فایل های صوتی از روی کات حافظه . مدار اپن سورس بوده و فایل هگز آن جهت دانلود و برنامه ریزی موجود است